سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان  
معاونت فرهنگی 
 
 
فرهنگی  
همکاری 
جامعه المصطفی 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
نویسنده 
 
 
نگارش 
همکاری 
مرکز مطالعات فرهنگي اجتماعی 
عضو شورا 
 
 
مشاوره 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان 
مشاور عالی 
 
 
مشاور 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
مبانی جامعه شناسی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
جامعه شناسی تبلیغ 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
مردم شناسی فرهنگی